narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Kdo může podat stížnost:

  •  děti, pečující osoby, osoby v evidenci,
  •  rodinní příslušníci či blízké osoby,
  • občan,
  • pracovník společnosti organizace a instituce zabývající se obecně ochranou lidských práv,
  • subjekty spolupracující při sociálně-právní ochraně.

Jak podat stížnost:

  • ústně při osobním jednání nebo telefonicky,
  • písemně poštou (anonymně nebo s podpisem),
  • písemně elektronickou poštou (anonymně nebo s podpisem).

Kam podat stížnost:

Eva Kopecká, ředitelka, adresa: 8. května 27, Olomouc. tel. 737 135 217, email: eva.kopecka@narucdetem.cz

Pokud je stížnost směřována na vedení organizace je možné obrátit se na Krajský úřad Olomouckého kraje, který udělil registraci k poskytování SPO. Adresa: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Na Krajský úřad je možné obrátit se i v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti.

Jak bude vaše stížnost řešena:

Nezáleží na formě podání stížnosti – zda je formulována ústně, písemně, zda je psána konkrétním adresátem, skupinou osob či anonymně. Všechny stížnosti jsou řešeny stejným způsobem se stejnou vážností

Stížnosti se vyřizují ve lhůtě do 30 dní. Pokud nelze vyřídit do 30 dnů ode dne jeho obdržení, musí být vyřízeno nejdéle do 60 dnů. O delší lhůtě než 30 dnů musí být stěžovatel písemně informován.

Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla provedena potřebná opatření k docílení žádoucího stavu. Na stížnost odpovídáme písemně. Výsledkem prošetření je písemný protokol, který je zaslán stěžovateli a obsahuje: jméno stěžovatele, závěrečnou zprávu, jak byla stížnost vyřízena a přijatá opatření. V případě anonymní stížnosti, bude vyřízení stížnosti vyvěšeno na nástěnce organizace v délce třiceti dnů.