narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Organizace Náruč dětem má oprávnění uzavírat Dohody o výkonu pěstounské péče dle § 47a

odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Zásady uzavírání dohod

1. Monitoring potřeb:
Klíčová pracovnice organizace se domluví se sociální pracovnicí OSPOD, jaké služby by byly pro
danou pěstounskou rodinu vhodné.


2. Analýza potřeb:
Klíčová pracovnice zjišťuje, zda je organizace schopna naplnit potřeby rodiny prostřednictvím
poskytovaných služeb. V případě, že ano, přejde k bodu č. 3. Pokud by organizace nebyla schopna
ošetřit potřeby rodiny, doporučí klíčová pracovnice jinou vhodnou organizaci.


3. Osobní schůzka:
Klíčová pracovnice zažádá OSPOD o individuální plán ochrany dítěte a domluví s klientem osobní
schůzku. Na této schůzce sejme klíčová pracovnice klientovy potřeby, zjistí jeho představy
o spolupráci a seznámí ho s jeho právy a povinnostmi.

4. Znění dohody:
Klíčová pracovnice sepíše návrh dohody o výkonu pěstounské péče a předá ji příslušné sociální
pracovnici OSPOD a klientovi k prostudování. Společně tento návrh projdou, klíčová pracovnice
seznámí osoby pečující s obsahem dohody. V případě souhlasu obou stran klíčová pracovnice
připraví definitivní podobu smlouvy. Pokud některý z účastníků nebude spokojen s podmínkami
smlouvy, klíčová pracovnice ji na základě konzultace znovu upraví.


5. Předchozí souhlas OSPOD:
V případě spokojenosti klienta zažádá klíčová pracovnice OSPOD o předchozí souhlas k uzavření
dohody.


6. Podpis dohody:
Po obdržení souhlasu sjedná ředitelka organizace či klíčová pracovnice schůzku se smluvními stranami za účelem podpisu dohody. Za organizaci dohodu podepisuje vždy ředitelka organizace, přičemž jsou zopakovány práva a povinnosti pěstounů i organizace. Dohoda je podepsána ve 2 výtiscích. Jeden výtisk obdrží pěstoun, jeden doprovázející pracovnice. OSPOD obdrží kopii.

V případě dohody s pěstouny na přechodnou dobu se dohoda podepisuje ve 3 výtiscích. Jeden pro pěstouna, jeden pro doprovázející pracovnici a jeden pro krajský úřad. Doprovázející pracovnice originál dohody předá administrativní podpoře kanceláře.


Znění dohody:

Při vytváření dohody klíčová pracovnice postupuje v souladu s individuálním plánem ochrany
dítěte. Pokud dosud nebyl IPOD sestaven, je po dohodě s OSPOD předmětem spolupráce jeho
vytvoření a následné plnění jeho cílů. Dále je dohoda sestavována v souladu s rozhodnutím soudu
o svěření dítěte do péče osoby pečující a upravena zákonem o SPOD, správním řádem a občanským zákoníkem. Pěstounská rodina má na prostudování Návrhu dohody 3 pracovní dny.

Pokud OSPOD dohodu neschválí, klíčová pracovnice provede potřebné změny v dohodě a předloží ke schválení znovu. V případě nutnosti bude jednat o dohodě ředitelka organizace s vedoucí/m OSPOD.


Změna dohody:

Během výkonu pěstounské péče se mohou vyskytnout okolnosti vyžadující změnu dohody. Postup probíhá podobně jako při jejím uzavírání. Klíčová pracovnice formou rozhovoru zjišťuje a navrhuje důvody změny smlouvy. Poté vypracuje návrh na novou dohodu, předloží ho klientovi, který má 3 pracovní dny k vyjádření, pokud si nestanoví po domluvě jinak a zažádá o předchozí souhlas OSPOD. V případě souhlasu obou stran je možné přejít k podpisu nového znění dohody.


Vypovězení dohody:

V případě, že budou osoby pečující závažně nebo opakovaně porušovat povinnosti vycházející z dohody, nebo budou opakovaně mařit sledování výkonu pěstounské péče, organizace může vypovědět dohodu. V praxi to například znamená, že pěstouni nebudou plnit povinné vzdělávání v rozsahu 24 hodin nebo že klíčové pracovnici nebude umožněn osobní styk s osobami pečujícími a s dětmi svěřenými do jejich péče. Vypovězení dohody vždy provádí ředitelka organizace.

Podrobnější postup je obsažen v Metodice doprovázení.