narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Dlouhodobá odlehčovací péče:

 • poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, která je přiměřená věku dítěte, v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let,
 • pořádáme příměstské tábory, zprostředkujeme tábory a další pobyty pro děti.

 

Odborná pomoc:

Je zaměřena na řešení problémů souvisejících s tím, že dítě bylo svěřeno do náhradní rodinné péče, tedy zejména na:

 • zpracování traumatu a ztráty (odloučení od rodičů a dalších blízkých osob, týrání, zneužívání),
 • navázání bezpečné citové vazby s pečující osobou (techniky na podporu attachmentu apod.),
 • práci s důsledky poruch attachmentu (např. u dětí, které prošly ústavní péči),
 • otázky identity dítěte (vztah k rodičům, svému původu atd.),
 • v některých případech zajišťujeme službu např. právní, logopedickou, školení ve finanční gramotnosti.

Tuto pomoc nabízíme prostřednictvím našich odborníků nebo zprostředkujeme odborníka, jehož služby jsou buď zdarma, anebo se můžeme spolupodílet na této úhradě. Službu lze poskytnout i v domácím prostředí klienta.

 

Asistovaný kontakt:

 • poskytujeme pomoc při udržování, rozvíjení a prohlubování sounáležitosti svěřeného dítěte s rodiči a dalšími osobami blízkými,
 • zajišťujeme místo pro uskutečnění styku oprávněných osob s dítětem i asistenci při tomto úkonu.

Podpora pečující osoby:

 • klíčový sociální pracovník je v osobním kontaktu s rodinou nejméně 1 x za dva měsíce (je možný i častěji dle potřeb rodiny),
 • klíčový pracovník sleduje, zda je naplňována dohoda o výkonu pěstounské péče, zda pečující osoby (vedle řádné péče) naplňují povinnosti vyplývající ze zákona (udržování sounáležitosti dítěte s jeho rodiči a dalšími blízkými osobami, zajištění styku dítěte s těmito osobami, vzdělávání),
 • osobní kontakt zároveň slouží jako zpětná vazba vůči doprovázející organizaci o úrovni jí poskytovaných nebo zprostředkovaných služeb.

 

Poradenství nabízíme v těchto oblastech:

 • sociální nebo psychické problémy,
 • problémy související s péčí o dítě,
 • zabezpečení péče o dítě se zdravotním postižením,
 • vzdělávání dítěte, výběr a hodnocení možností další přípravy dítěte na budoucí povolání a při výběru zaměstnání,
 • nabídka kulturní, sportovní a jiné zájmové činnosti svěřeného dítěte,
 • uplatňování nároků v oblasti nemocenského pojištění, důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením, veřejného zdravotního pojištění a při uplatňování jiných nároků a pohledávek,
 • při využívání sociálních služeb,
 • v období po přijetí dítěte do rodiny osoby pečující nebo osoby v evidenci,
 • v období návratu svěřeného dítěte do původní rodiny,
 • při přípravě svěřeného dítěte na odchod z náhradní rodinné péče a při zabezpečení bydlení pro toto dítě, při poskytování pomoci dítěti při vyřizování úředních záležitostí, hledání zaměstnání, při hospodaření s finančními prostředky a řešení dalších otázek spojených se vstupem dítěte do samostatného života,
 • při jednání s rodiči a jinými osobami blízkými dítěti a při udržování a rozvíjení kontaktu dítěte s rodiči a jinými blízkými osobami,
 • při doplňování jejich odborných znalostí a dovedností.

 

Doučování dětí: 

 • pro děti a mládež z Olomouce a blízkého okolí mezi 6. a 15. rokem s výjimkou do 18 let, které mají specifické výchovné a vzdělávací potřeby a mohou se u nich také vyskytnout poruchy učení a chování, dětem z málo podnětného prostředí nebo neúplného rodinného prostředí,
 • doučování probíhá v rodinách v klubových prostorách Dobrovolnického centra Náruč dětem, z. s., zpravidla 1 – 2 hodiny týdně.