narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Holický Mgr. Vojtěch Holický, dětský psycholog            

Absolvoval psychologii na FF UP Olomouc. Pracuje v soukromé Ambulanci klinické psychologie. Zaměřuje se na práci s dětmi, zabývá se možností využité Cirkusové terapie. Vzdělává se v předatestační přípravě. Na seberozvoji pracuje v rámci dlouhodobého terapeutického výcviku v Integrativní psychoterapii. Má zkušenosti se sportovním tréninkem mládeže. Aktuálně vede volnočasový Kejklířský kroužek Cascabel.

IMG Zdenča Mgr. Zdenka Štefanidesová

Vystudovala Filozofickou fakultu UP v Olomouci (obory Bohemistika – Historie – Výtvarná výchova pro střední školy) a šestisemestrální studium Arteterapie na UK v Praze. Při lektorování pedagogů, výchovných pracovníků, pěstounů i veřejnosti vychází při prezentování svých názorů, přístupů a praktických ukázek aktivit ze své patnáctileté praxe ve školství (působila v základním českém školství, alternativním a mezinárodním školství). V předešlých pěti letech pracovala jako metodička a výtvarnice v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou, kde se spolupodílela na tvorbě metodických materiálů a pomůcek pro pedagogy a také na vytváření programové náplně nového areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví. Hlavní témata, která v současné době nejčastěji zpřístupňuje účastníkům seminářů a kurzů, jsou zaměřena na oblast lidské kreativity, komunikace, nastavování hranic ve skupině či rodině, arteterapii a témata spojená s výchovou předškolních dětí. V současné době pracuje jako koordinátorka pro metodiku, rozvoj služeb a lektorka v organizaci Náruč dětem, z.s. v Olomouci.

Nový obrázek Mgr. Blažena Mačáková

Od roku 1997 působí v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů jako lektor, kouč, senior trenér. Je certifikovaným lektorem CIMA Prodej A, B (Český institut pro marketing) a členem ICF (Světová federace koučů). Spolupracuje s předními organizace, firmami a institucemi z oblasti školství, státní správy, bankovnictví, pojišťovnictví a telekomunikací. Má bohaté osobní zkušenosti s vedením kurzů pro týmy zaměstnanců i se zapojením v projektech spolufinancovaných ESF. Byla oslovena jako lektorka projektů pro pedagogické pracovníky vzdělávacím centrem Schola servis a Vzdělávacím institutem. Je členkou Rotary clubu, kde se věnuje službě mládeži a je ambasadorkou projektu CEDU – Škola pro demokracii. Své poslání spatřuje v dlouhodobých projektech pro pedagogy mateřských, základních a středních škol. Za profesně a lidsky cennou považuje několikaletou zkušenost s vedením týmu v neziskovém sektoru a aktivní spolupráci při vedení kontaktních volebních kampaní. Mezi základními typy seminářů nabízí témata jako je vedení týmu a týmová spolupráce, vedení a motivování lidí, zvládání stresu, zvládání konfliktů, praktická asertivita, zvládání konfliktních situací a kontrola emocí.

PhDr. Jana Kovařovicová

Pracuje řadu let s dětmi v náhradní rodinné péči; pracovala v dětském domově i v neziskových organizacích. Vystudovala psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, má dlouhodobé terapeutické výcviky (SUR, PBSP, motivační rozhovory, dyadická vývojová psychoterapie, terapie hrou, komunikační bedna, My Backpack) a zkušenosti s řadou terapeutických metod specializovaných na děti s poruchou attachmentu (terapie poruch attachmentu - dyadická vývojová psychoterapie, terapie hrou, zpracování životního příběhu se staršími i mladšími dětmi - Kniha života).

Mgr. Margarita Pátíková

V Intervenčním centru v Brně zajišťovala právní pomoc osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním. V Kanceláři veřejného ochránce práv se zabývala postupy na úseku sociálně-právní ochrany dětí. V současné době se věnuje problematice alternativního řešení sporů (mediaci) a ochraně spotřebitelů v oblasti poskytování služeb elektronických komunikací. Ve správním řízení rozhoduje spory vedené ČTÚ.

Mgr. Jiří Šamánek

Ve své praxi se zabýval především problematikou Evropského práva, pracovního práva, práva na rovné zacházení s osobami se zdravotním postižením a rovným přístupem ke službám. Zaměřuje se na problematiku alternativního řešení sporů (mediaci). V současné době se podílí na plnění úkolů jednotného informačního místa a ve správním řízení rozhoduje spory vedené ČTÚ.

Karel Opravil Mgr. Karel Opravil

Vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci, obor speciální pedagogika. Absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik SUR a výcvik v systemické terapii. Působil na základní škole jako učitel preventista, jako speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně v Kroměříži a ve Zlíně Vedl Krizové centrum ve Zlíně a Středisko výchovné péče taktéž ve Zlíně. Speciální pedagog, etoped s pětadvacetiletou praxí a se zaměřením na mezilidskou komunikaci, rizikového chování dětí a mládeže. V současnosti působí jako vedoucí Střediska výchovné péče HELP v Uherském Hradišti  a jako lektor mnoha seminářů po celé České republice. 

PhDr. Jan Svoboda

Absolvoval psychologii na Filozofické fakultě UK Praha. Působil jako psycholog a ředitel pedagogicko-psychologické poradny v Novém Jičíně. Je akreditovaným lektorem pro ČR a SR (CC system Brno), supervizor Satiterapie, supervizor dobrovolnických programů Hestia Praha, působil jako supervizor azylových domů pro muže i ženy (např. Jihlava, Hradec Králové, Třinec) a dalších poradenských pracovišť. Je autorem více než 100 časopiseckých článků, např. v časopisech Ty a Já, Konfrontace, Psychologie dnes, Prevence. Napsal skripta Metody práce s mládeží, „Učitelština“ – dialogová forma vedení sexuální výchovy v ZŠ, Praxe učitelů v prevenci sociálně patologických jevů, Dialogová forma výuky v základní škole, aj. Své zkušenosti zúročil také v publikacích Co mám dělat když (Mladá fronta 1995), Sebepoznávání krokem a chůzí (Votobia 2000) a v knize příběhů Modelkou v padesáti (Portál 2005). V současné době působí jako vysokoškolský učitel a odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie Ostravské univerzity.

Klimentová Eva PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

V současné době působí jako odborná asistentka na FF UP Olomouc, kde se věnuje tématům spojeným s oblastí sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a vede andragogické a kazuistické semináře. Dříve pracovala na Okresním úřadě a ve Fondu ohrožených dětí.V roce 2015 získala ocenění nejlepší pedagog FF UP v Olomouci v bakalářských programech a byla hlavní řešitelkou úspěšného projektu Anna (případové studie romské pěstounky). Je hlavní organizátorkou charitativní akce Noc venku Olomouc a spoluřešitelskou projektu Stáří v chudobě.

sli3Slitri!