Jak využívat zásad psychohygieny ve své pedagogické praxi

(Číslo akreditace: MŠMT – 25445/2016-1-733)

Seminář seznamuje účastníky se základními termíny týkajícími se psychohygieny u pedagogického pracovníka. Představuje soubor základních pravidel a strategií, která slouží k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševní rovnováhy a zdraví.

Jelikož jde o ryze individuální záležitost, představí lektor během semináře základní škálu praktických aktivit, které nabízejí účastníkům možnosti, jak se starat o své duševní zdraví a profesně v této oblasti ve svém oboru odborně růst. Do obsahu semináře jsou zařazena témata jako zásady otevřené a jasné komunikace, duševní hygiena, techniky péče o sebe sama – detoxikace, prevence, syndrom vyhoření, relaxační postupy, vnímání těla v zátěžových situacích, stres, zvládání projevů agresivity u klientů, tlak na výkonnost, zvládání změny, manipulace, zdravý životní styl. V závěru semináře proběhne závěrečná diskuze, příklady dobré praxe a evaluace.

Seminář bude rozdělen do 4 tříhodinových bloků:

První blok - Základní pravidla duševní hygieny
V prvním bloku semináře se účastníci seznámí s pojmem duševní hygiena, se základními pravidly duševní hygieny formou brainstormingových aktivit a práce ve skupinách. Také si představí zásady otevřené a jasné komunikace a techniky péče o sebe - vnímání těla v zátěžových situacích.

Druhý blok - Techniky péče o sebe - detoxikace a prevence
V tomto bloku semináře sdílí účastníci své poznatky z vlastní praxe a formulují, jak do této doby využívali technik duševní hygieny. Ve skupinách probíhá diskuze a po té jednotliví mluvčí skupin představí přehled nejčastějších technik, které účastníci ve své praxi doposud využívají. Na tuto skupinovou práci navazuje sestavení seznamu využívaných technik, jeho doplnění o inovativní verze a také představení technik péče o sebe - detoxikace, prevence a základní relaxační postupy.

Třetí blok - Techniky péče o sebe - relaxační postupy
V tomto bloku semináře reagují účastníci na již získané poznatky z představených technik v předešlých blocích a vytvářejí si svůj osobitý seznam pro své každodenní využití. Na tuto část navazuje vyzkoušení vybraných relaxačních technik formou prožitkových aktivit.

Čtvrtý blok - Příklady dobré praxe
V tomto bloku semináře sdílí účastníci své poznatky z praxe v rámci řízené diskuze a věnují se připraveným kazuistikám. Pracují ve skupinách na jejich řešení za odborné pomoci lektora. Výstupy potom mluvčí skupin představí ostatním. V závěru semináře sdílí účastníci přínos představených technik pro svou praxi a následuje shrnutí celkového přínosu využívání psychohygieny pro praxi pedagogického pracovníka a závěrečná evaluace.

Účastníci semináře zvládnou aplikovat v praxi při řešení náročných situací představené postupy. Dokážou dle nabídnutých technik a příkladů z praxe identifikovat svůj profesní statut, bránit se různým druhům manipulace, zvládat emoční a vztahové problémy, účelně komunikovat s klientem s využitím získaných poznatků. V rámci semináře budou rozvinuty kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní a kompetence sociální a personální.

Lektoři: PhDr. Jan Svoboda, psycholog, Mgr. Karel Opravil, Mgr. Zdenka Štefanidesová, Mgr. Blažena Mačáková

Cílová skupina: učitelé MŠ, ZŠ I. a II. stupeň, metodici prevence, pedagogové volného času, učitelé speciálních škol, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci, asistenti pedagoga.

Cena: 1800 Kč

Každý účastník obdrží osvědčení s akreditací MŠMT na 12 absolvovaných hodin.

Přihlášky a informace na: narucdetem@narucdetem.cz

Tel.: 604 190 198, 737 890 757