Jak pracovat s ohroženým dítětem ve školním prostředí

(Číslo akreditace: Č.j.: MSMT- 853/2017-1-152)

V průběhu semináře se účastníci seznámí se základními projevy chování ohroženého dítěte ve školním prostředí a s typickými způsoby jeho komunikace a vztahových reakcí. V rámci skupinové práce si vyzkouší způsoby posuzování situace ohroženého dítěte (a to zejména z hlediska naplňování vývojových potřeb dítěte), volbu vhodné komunikace s dítětem (a následně i s rodiči). Bude představena podrobněji teorie attachmentu a její využívání v praxi, což vede k lepšímu pochopení životní situace dítěte a především k předcházení narůstání jeho „obranných“ reakcí před „ohrožujícím“ okolím. Praktickými aktivitami účastníci semináře posílí své kompetence včasné detekce ohroženého dítěte a následné podpůrné práce s takovým dítětem a jeho rodinou. Bude představena i současná forma prolínání pedagogické a sociální práce a poskytnuty informace, které může pedagog využít při řešení vzniklých situací.

Během semináře budou využívány metody zaměřené na rozvoj spolupráce v pedagogickém sboru školy, na rozvoj spolupráce mezi pedagogem, dítětem a rodinou. A také se současně účastníci seznámí s ukázkovými interaktivními metodami pro práci s třídním kolektivem - Ledolamky,  diskuze, práce ve skupinách, práce ve dvojicích, brainstorming, prožitkové aktivity, práce s příběhem (využívání kazuistik), prvky z dramatické výchovy, kreativní činnosti.

Lektorka: Mgr. Zdenka Štefanidesová 

Cílová skupina: učitelé MŠ, ZŠ 1. a 2. stupeň, asistenti pedagoga, pedagog volného času, speciální pedagogové, výchovní poradci, metodici prevence.

Cena za 1 účastníka: 1200 Kč 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (možnost rozložení do dvou dnů po 4 vyučovacích hodinách)

Každý účastník obdrží osvědčení s akreditací MŠMT na 8 absolvovaných hodin.

Plánované místo konání: Náruč dětem, z.s., 8. května 27, Olomouc, 779 00 nebo přímo na určené základní škole.

Přihlášky a informace na: narucdetem@narucdetem.cz

Tel.: 604 190 198, 737 890 757