Práce s příběhem se sociální tematikou

(Číslo akreditace: Č.j.: MSMT- 853/2017-1-152)

Účastníci se během semináře seznámí se základním přehledem pojmů propojujících čtenářskou gramotnost se sociální tematikou (čtenářství, čtenářská gramotnost, strategické čtení, dovednostní čtení, metakognice, abstraktní myšlení, aplikace čtenářských dovedností, kniha života, teorie attachmentu, sociální klima skupiny, sociální role ve skupině, vztahy a vzorce chování). Aktivity jsou zaměřeny na dekódování a porozumění textu v prostředí sociálního příběhu a na provázanost se skutečnými vztahovými situacemi, se kterými se děti potkávají ve třídním kolektivu při každodenních aktivitách.

Typem představovaných aktivit budou pedagogové motivování ke způsobu práce s žáky, která podporuje vznik tzv. dílen čtení, které předpokládají aktivní práci s knihou po celý školní rok. To vede k rozvoji individuálních čtenářských dovedností a k přirozené spolupráci žáků nad literárním textem. Během semináře se účastníci seznámí s texty české i světové literatury, které v sobě zahrnují sociální tematiku a jsou vhodné pro celoroční systematickou práci (například R. Malý – František z kaštanu, Anežka ze slunečnic, P. Čech – O klíči, O zahradě, Tajemství ostrova za prkennou ohradou, P. Sís – Tři zlaté klíče, D. Urbánková – Adam a koleno, J. Stach a L. Uhlířová – Velká cesta malého pána, E. Papoušková – Kosprd a Telecí, M. Bolliger – Šťastný skřítek, H. Tullet – Knížka, D. McKee – Elmer, M. Pfister – The rainbow fish, F. Carter – Škola malého stromu).

Účastníci získají reálnou představu o tom, podle jakého klíče volit mezi nově vycházející dětskou literaturou, jakým způsobem práci s texty připravovat a předkládat žákům a především jaké aktivity vybírat, aby žáci byli do příběhu vtaženi a motivováni pro četbu knih.

Během semináře budou využívány metody zaměřené na rozvoj spolupráce v pedagogickém sboru školy, na rozvoj spolupráce pedagoga a žáka a žáků mezi sebou. A také se současně účastníci seznámí s ukázkovými interaktivními metodami pro práci s třídním kolektivem – ledolamky, diskuze, práce ve skupinách, práce ve dvojicích, brainstorming, hraní rolí, prožitkové aktivity, práce s příběhem, prvky z dramatické výchovy, prvky z hudební a výtvarné výchovy, kreativní činnosti.

Lektorka: Mgr. Zdenka Štefanidesová 

Cílová skupina: učitelé MŠ, ZŠ 1. a 2. stupeň, asistenti pedagoga, pedagog volného času, speciální pedagogové, výchovní poradci, metodici prevence.

Hodinová dotace: 6 vyučovacích hodin 

Cena za 1 účastníka: 990 Kč

Každý účastník obdrží osvědčení s akreditací MŠMT na 6 absolvovaných hodin.

Plánované místo konání: Náruč dětem, z.s., 8. května 27, Olomouc, 779 00 nebo přímo na určené základní škole.

Přihlášky a informace na: narucdetem@narucdetem.cz

Tel.: 604 190 198, 737 890 757