Specifika práce s dětmi raného věku v MŠ

(Číslo akreditace: MSMT- 14787/2017-1-677)

Seminář seznamuje účastníky se základními termíny, které se týkají předškolního vzdělávání (především pak práce s dětmi, které nedosáhly ještě třetího roku života a  které jsou stále častěji zapisovány do mateřských škol). Jedná se o základní otázky, které tvoří úvod do problematiky nástupu stále mladších dětí do MŠ (specifika výchovy podle věku dítěte, nastavení komunikace podle věku dítěte, formy a metody předškolního vzdělávání, nastavení podnětného prostředí, přizpůsobení herního prostoru, samoobslužnost v oblasti stravování a hygieny, socializace a vytváření návyků, problematika rodinné politiky a nastavení spolupráce s rodinou). Do popředí se v souvislosti s touto věkovou skupinou právě dostává nutnost úzké spolupráce s rodinou. V rámci semináře se účastníci mimo nejnovější psychologické a pedagogické informace také dozvědí, jak nastavit spolupráci s rodiči, poskytnout informace o adaptačním procesu dítěte a nastavování pravidel.

V rámci skupinových aktivit účastníci pod vedením lektora zhodnotí přínosy a rizika spojená s trendem zařazováním dvouletých dětí do MŠ a vytvoří si baterii vhodných postupů pro řešení konkrétních situací. Lektor také představí nejnovější poznatky z oblasti vývojové psychologie a v krátkosti nabídne účastníkům semináře práci s kazuistikami. V závěru semináře proběhne řízená diskuze, příklady dobré praxe a evaluace. 

Účastníci semináře zvládnou aplikovat získané poznatky v praxi při řešení situací za pomoci postupů, které získaly během semináře. Dokáží dle získaných informací účelně pracovat na přípravě podnětného prostředí, podílet se na tvorbě pocitu bezpečí, na posilování přirozené komunikace dítěte s okolím. Dokáží také respektovat vývojová specifika nejmladších dětí, předávat dále získané informace a nenásilně edukovat rodiče. V rámci semináře budou rozvinuty kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní a kompetence sociální a personální.

Cílová skupina: učitelé MŠ, vedoucí pracovníci a ředitelé MŠ a ZŠ, metodik prevence, pedagogové volného času, výchovní poradci, asistenti pedagoga, školní psycholog.

Lektoři: PhDr. Jan Svoboda, Mgr. Karel Opravil, Mgr. Zdenka Štefanidesová, Mgr. Blažena Mačáková

Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny

Plánované místo setkání: Kancelář organizace Náruč dětem, z.s., prostory objednavatele nebo jiné vhodné prostory ke vzdělávání.

Přihlášky a informace na: narucdetem@narucdetem.cz

Tel.: 604 190 198, 737 890 757