Současné dítě a jeho život v kyberprostoru

(Číslo akreditace: MSMT- 14787/2017-1-677)

Seminář nabízí účastníkům elementární poznatky a dovednosti týkající se komunikace v kyberprostoru a práce s médii v kontextu generace, která přichází do škol – tzv. „děti on line“ neboli digitální či síťové generace.

V úvodní části se účastníci semináře seznámí na základě aktivit s historickým vývojem médií, funkcí a vlivem médií na společnost, zapojením jednotlivce do mediální komunikace, vyzkouší si analýzu sdělení, věrohodnost a vyhodnocení komunikačních záměrů. Získají základní přehled o současném způsobu života tzv. digitální generace a vlivu takového stylu na vývoj dítěte. Nikdy dříve pedagogové nevzdělávali (a rodiče nevychovávali) děti, které přirozeně využívaly pro svou komunikaci, učení či zábavu více médií najednou. S tímto novým společenským fenoménem vyvstává mnoho nadějí, mnoho otázek, ale i mnoho obav. Proto budou pod odborným vedením lektora diskutována témata, jako jsou rizika komunikace a seznamování na sociálních sítích, identita a paralelní život na sociálních sítích, fenomén youtuberů, počítačové hry a nárůst agresivity, kyberšikana, kybergrooming, netolismus a jeho zdravotní rizika, mediální multitasking - zábava i hrozby v kyberprostoru.

Seminář přibližuje nové oblasti dobře využitelné v průřezovém tématu mediální výchova v základním vzdělávání, ale především nabízí aktuální informace a přístupy, které lze ihned využít v pedagogické praxi. Účastníci budou motivováni, aby předali získané informace nejen kolegům, ale také rodičům, se kterými je podstatné v otázkách využívání nových technologií navázat úzkou spolupráci a získat je pro nastavování hranic a pravidel, která budou dětem pomáhat v bezpečnějším pohybu po kyberprostoru. 

Účastníci:

  • získají aktuální informace o světe moderních technologií
  • získají podněty pro práci s dětmi z oblasti mediální výchovy
  • obdrží metodické materiály ověřené v praxi
  • budou motivováni realizovat vybrané aktivity ve své praxi
  • seznámí se s praktickými zkušenostmi, které se v současné dobře nejčastěji objevují ve spojení s termínem „dítě on line“ a digitální generace
  • osvojí si aktivizující, interaktivní metody využitelné při práci s třídním kolektivem

Během semináře budou využívány metody zaměřené na rozvoj spolupráce v pedagogickém sboru školy, na rozvoj spolupráce mezi pedagogem, dítětem a rodinou. A také se současně účastníci seznámí s ukázkovými interaktivními metodami pro práci s třídním kolektivem.

Cílová skupina: řídící pracovníci a učitelé MŠ a ZŠ 1. a 2. stupeň, asistenti pedagoga, pedagog volného času, speciální pedagogové, výchovní poradci, metodici prevence, školní psycholog.

 

Lektoři: Mgr. Karel Opravil, Mgr. Zdenka Štefanidesová 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (možnost rozložení do dvou dnů po 4 vyučovacích hodinách)

Plánované místo setkání: Kancelář organizace Náruč dětem, z.s., prostory objednavatele nebo jiné vhodné prostory ke vzdělávání.

Přihlášky a informace na: narucdetem@narucdetem.cz

Tel.: 604 190 198, 737 890 757